×

                                                                                       

Giải pháp trí tuệ nhân tạoGiải pháp phát triển AI

Dịch vụ phát triển AI để phát triển nền tảng Edge Analytics, Giải pháp điện toán lượng tử và Sản phẩm hàng đầu trong ngành thế hệ tiếp theo.

Giải pháp dựa trên AWS cho AI


Xây dựng và tăng tốc hành trình chấp nhận AI với dịch vụ Amazon Computing, Amazon SageMaker Service.

Giải pháp AI của Microsoft Azure


Azure AI và Giải pháp tìm kiếm nhận thức Azure để xây dựng các Ứng dụng hàng đầu trong ngành do AI điều khiển.

Giải pháp AI của Google


Với Google Cloud AI và Cloud AutoML, doanh nghiệp có thể xây dựng các giải pháp và doanh nghiệp hỗ trợ AI có thể mở rộng


Yêu cầu Dịch vụ

Tìm hiểu thêm về Cách Doanh nghiệp của bạn có thể Hợp lý hóa Hoạt động Dữ liệu và cho phép Quản lý hiệu quả


<iframe width="600" height="850" src="https://crm.bdsgdx.com/forms/wtl/8238e1f17c696c6a2005fc84763475ca" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>